Algemene verkoopvoorwaarden

1. DEFINITIES EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De website www.roseavril.be is een initiatief van :

ROSE AVRIL sprl
Rue des Wallons, 8a
1348 Louvain-la-Neuve
België

Ondernemingsnummer (BtwBE) 0830.379.188 Email: info@roseavril.be Telefoon : +32 (0) 10 45 72 22

In deze Algemene Voorwaarden betekenen de volgende termen:

“Koper”: elke natuurlijke (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie aangaat of zal aangaan met Rose Avril, van welke aard dan ook. Elke Koper verbindt zich ertoe geen producten van Rose Avril te kopen met als enige doel die opnieuw te verkopen, tenzij Rose Avril hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. De Koper wordt hierna ook aangeduid met de woorden “u” en “uw”.

“Consument”: elke natuurlijke persoon die handelt om doeleinden die niet binnen het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

“Producten”: alle goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van deze verkoopovereenkomst.

“Verkoopovereenkomst”: elke overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst aan te bieden aan de Koper, waarbij deze Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs te betalen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huidige en toekomstige verkoop van producten, afgesloten tussen Rose Avril en de Koper. Door de website te gebruiken, gaat de Koper akkoord met deze Algemene Voorwaarden, alsook met alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de website.


Deze Verkoopvoorwaarden zijn in principe altijd en exclusief van toepassing, maar specifieke afwijkingen zijn mogelijk. Deze afwijkingen gelden enkel indien ze resulteren uit gezamenlijk overleg en indien ze uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd worden. In dat geval geldt de afwijking enkel ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarnaar die verwijst. De andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven hoe dan ook volledig van toepassing.

Rose Avril behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een eventuele wijziging heeft geen enkele invloed op de lopende bestellingen en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

2. TOEGANGSVOORWAARDEN

De Site en de Producten die er te koop worden aangeboden kunnen gratis en zonder formaliteiten geraadpleegd worden door alle Kopers. Enkel Kopers die zich hebben ingeschreven op de Site kunnen echter een bestelling plaatsen.

Kopers die zich willen inschrijven op de Site om een bestelling te plaatsen, moeten het inschrijvingsproces volgen dat hieronder beschreven staat.

Kopers kunnen zich inschrijven door het daartoe voorziene formulier op de Site in te vullen. Bij de inschrijving wordt er aan de Koper gevraagd om een aantal persoonsgegevens en bewijsstukken voor te leggen aan de hand waarvan hij geïdentificeerd kan worden en gemakkelijker toegang krijgt tot het Platform. De Koper moet alle als verplicht aangeduide velden invullen.

De Koper verbindt zich er bovendien toe om hierbij uiterst nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verschaffen die op geen enkel vlak van misleidende aard is en de aldus geregistreerde gegevens onmiddellijk aan te passen indien die wijzigen, zodat ze altijd beantwoorden aan de bovenvermelde criteria. Dit doet hij rechtstreeks via zijn account of door een e-mail te sturen naar info@roseavril.be.

Alle natuurlijke en rechtspersonen mogen zich inschrijven. Elke kopende natuurlijke persoon moet meerderjarig zijn en de bevoegdheid hebben om overeenkomsten te sluiten, terwijl de vertegenwoordiger van de kopende rechtspersoon bevestigt over alle nodige rechten te beschikken om deze overeenkomst te sluiten in naam van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Een inschrijving wordt pas van kracht als die goedgekeurd is door Rose Avril. De Koper wordt op de hoogte gebracht van deze goedkeuring op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving. In het algemeen behoudt Rose Avril zich het recht voor om de inschrijving te weigeren van een Koper die niet voldoet aan de vereiste voorwaarden of met wie er een vroeger geschil bestaat of om eender welke ernstige en gegronde reden.

De goedkeuring van de inschrijving leidt automatisch tot de opening van een account op naam van de Koper. Deze account geeft hem toegang tot een persoonlijke ruimte, een soort overzicht waarmee hij zijn activiteiten op het Platform kan opvolgen. De Koper is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat ervan zou worden gemaakt en staat als enige garant voor de vertrouwelijkheid ervan.

De Koper ziet erop toe dat geen enkele derde gebruikmaakt van de account in zijn plaats of voor zijn rekening, tenzij hij daarvoor de volledige verantwoordelijkheid opneemt. Bij verlies of diefstal van uw inloggegevens of indien een derde erin geslaagd is die te achterhalen, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat wij alle gepaste maatregelen kunnen nemen.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

ENKELE ELEMENTAIRE GEDRAGSREGELS

In het algemeen zal elke Koper het Platform gebruiken met het oog op een normaal gebruik, perfect geoorloofd en eerlijk, en in overeenstemming met elke toepasselijke wettelijke bepaling. Hij zal zich op het Platform beleefd en minzaam gedragen en respect tonen voor anderen.

Kopers verbinden zich er, in het kader van het gebruik van het Platform, met name toe om:
● de Site niet voor illegale doeleinden of met kwaadwillige bedoelingen te gebruiken
● de Site niet te gebruiken zodat die schade oploopt, wijzigt, onderbroken wordt of op welke manier dan ook minder efficiënt gaat werken
● de gegevens gepubliceerd op de Site niet te gebruiken op een ongeoorloofde of onwettige manier, of op een manier die de rechten van Rose Avril of de rechten van derden zou kunnen schenden (onder meer, maar niet beperkt tot, de rechten inzake respect voor de persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendomsrechten)
● de Site niet te gebruiken voor de overdracht of verzending van computervirussen of voor de overdracht of verzending van onwettig of ongeoorloofd materiaal of materiaal dat op welke manier dan ook ongepast is (onder meer, maar niet beperkt tot, materiaal van beledigende, obscene of bedreigende aard)
● de Site niet te gebruiken om promotie- of reclamemateriaal door te sturen of te plaatsen of ongevraagde e-mails, ongeacht het gebruikte kanaal.

Dit is een representatieve, maar onvolledige lijst van handelingen die niet toegelaten zijn op het Platform.
Bij misbruik of ongepast gebruik van het Platform of bij elke andere overtreding van deze voorwaarden, heeft Rose Avril het recht om de toegang van de Koper tot de Site op te schorten, om zijn account onmiddellijk stop te zetten en om hem, onmiddellijk en voor de toekomst, de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. Rose Avril behoudt zich ook het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen, zowel minnelijk als gerechtelijk en buitengerechtelijk, om de benadeelde personen te vergoeden.

Ondanks deze maatregelen blijft de Koper gebonden aan de verplichtingen die hem krachtens deze voorwaarden worden opgelegd, zowel ten opzichte van Rose Avril als ten opzichte van andere gebruikers van het Platform. Elke opschorting doorgevoerd door Rose Avril blijft van kracht zolang de betrokken Koper geen oplossing heeft geboden voor het verzuim dat aan de basis ligt van die opschorting.

SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPERS

In het algemeen verbindt de Koper zich ertoe om de aankopen te goeder trouw af te sluiten en alle instructies te volgen bij het plaatsen van bestellingen en bij het leveringsproces.

EEN BESTELLING PLAATSEN

U selecteert een product naar keuze. U controleert de elementen van de bestelling en corrigeert eventuele fouten. Het is vanzelfsprekend: Rose Avril kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze fouten. U keurt de bestelling goed en klaar is Kees.

OVERGAAN TOT DE BETALING

De Koper verbindt zich ertoe de prijs van het op de Site gekochte product (volledig) te betalen aan de hand van één van de betaalmiddelen die de Verkoper aanbiedt.
De prijzen worden vastgelegd door de Verkoper, die deze op elk ogenblik kan wijzigen. De prijzen die op de Site vermeld staan op de dag van de bestelling, zijn van toepassing. De prijs die op de Site vermeld staat, is de totaalprijs te betalen door de Koper. Deze prijs staat vermeld in euro, inclusief btw.

4. AANBOD EN AANVAARDING

AANBOD

Elk aanbod wordt met de grootste zorg online geplaatst. Rose Avril verbindt zich ertoe voldoende informatie te geven over de kenmerken van de producten, inclusief technische omschrijvingen en afbeeldingen ter illustratie van die producten. Dit alles op voorwaarde dat de technische middelen dit toelaten en volgens de beste normen op de markt. Rose Avril baseert zich daarbij grotendeels op de gegevens die verschaft worden door zijn partners en door zijn leveranciers, producenten, kleinhandelaars en ontwerpers die zorgvuldig geselecteerd worden voor de kwaliteit die zij bieden. De essentiële kenmerken van de producten staan opgesomd in productfiches.

De afbeeldingen op onze website zijn een getrouwe weergave van de voornaamste kenmerken van onze producten.

Er moet benadrukt worden dat, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, de afbeeldingen en kleuren van de producten aangeboden op de Site kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van, bijvoorbeeld, de browser en/of het gebruikte scherm. Dit is een risico dat eigen is aan e-commerce en Rose Avril kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Elk aanbod van Rose Avril is enkel een uitnodiging voor de Koper om een bestelling te plaatsen en kan dus niet beschouwd worden als een definitief aanbod vanwege Rose Avril. Het aanbod op de site is enkel geldig zolang de voorraad strekt.Rose Avril zal er alles aan doen om een voldoende grote voorraad aan te houden om te kunnen beantwoorden aan de vraag van de Klant. Als een product dat u besteld hebt echter niet in voorraad is, dan zal Rose Avril dit duidelijk laten weten via e-mail binnen vijftien (15) dagen na de plaatsing van de bestelling.Rose Avril behoudt zich het recht voor om bijzondere voorwaarden toe te passen op een aanbod, bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur. Die bijzondere voorwaarden worden uitdrukkelijk bekendgemaakt voordat de bestelling geplaatst wordt. Rose Avril is bereid om alle bijkomende inlichtingen te verschaffen die de Koper vraagt alvorens hij een bestelling plaatst. De Koper kan zijn verzoek om informatie per e-mail sturen naar info@roseavril.be.

AANVAARDING

Indien de Koper een product uit het assortiment van Rose Avril wenst te kopen, moet hij een aanbod doen door gebruik te maken van de online bestelmethode. De Koper moet daarvoor eerst zijn identificatiefiche hebben ingevuld. Dat aanbod is dan bindend voor de Koper. Rose Avril zal een bevestiging van de bestelling sturen, via e-mail, naar het adres vermeld door de Koper en dit uiterlijk zeven (7) dagen na de plaatsing van de bestelling. Deze bestellingsbevestiging is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.


Rose Avril kan op elk ogenblik beslissen om de bestellingsbevestiging niet te versturen of om een bestelling eenzijdig te weigeren in een uitdrukkelijke verklaring. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, brengt Rose Avril de Koper daarvan op de hoogte en stelt het eventueel een alternatief product voor. Indien Rose Avril de bestelling weigert of indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, kan er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds uitgevoerde betalingen snel terugbetaald. De Koper heeft geen recht op eender welke vorm van schadevergoeding.


Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst rechtsgeldig wordt afgesloten door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het bewijs van de overeenkomst te leveren, kan Rose Avril gebruikmaken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen opgelegd door de wet. In het bijzonder doet het ontbreken van een traditionele handtekening van digitale of elektronische kwaliteit geen afbreuk aan het dwingende karakter van het aanbod en de aanvaarding ervan.

5. PRIJS

Alle prijzen staan vermeld in euro en zijn inclusief btw en alle andere taksen. Indien de Koper handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, kan de prijs weergegeven worden zonder btw en andere taksen. De verzendings- en plaatsingskosten (zie betaalmiddelen) zijn niet inbegrepen in de prijs van het individuele product, maar worden altijd vermeld in de laatste stap van het online bestelproces. Het gebruik van specifieke betaalmethodes kan bijkomende kosten meebrengen die uitsluitend voor rekening zijn van de Koper. Voor leveringen buiten het Koninkrijk België verbindt de Koper zich ertoe om alle verschuldigde invoerbelastingen van de producten te betalen, alsook de douanerechten, de belastingen op de toegevoegde waarde en alle andere verschuldigde taksen krachtens de wetten van het land van bestemming van de bestelling.

De Koper is de prijs verschuldigd die Rose Avril vermeld heeft in zijn bevestiging, conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Indien een aanbod duidelijk fout of verkeerd is, is Rose Avril daar niet toe gebonden.
Kennelijke of duidelijke fouten in de prijsopgave, zoals klaarblijkelijke onjuistheden, kunnen rechtgezet worden door Rose Avril, zelfs nadat de overeenkomst gesloten werd.

Klachten over de prijsopgave moeten duidelijk en schriftelijk ingediend worden, binnen zeven (7) kalenderdagen. De indiening van een klacht betekent niet dat de betaling opgeschort wordt.

Rose Avril heeft het recht om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de tarieven toe te passen die vermeld staan op de site op het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt. Indien de prijswijziging te wijten is aan wijzigingen in het btw-tarief, zal dit gefactureerd worden aan de Koper.

Indien de verkoop gesloten wordt in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B), kan de Koper een factuur vragen. Dit geldt niet voor consumenten die voor eigen rekening handelen, zij mogen geen factuur vragen.

6. BETAALMODALITEITEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk verwerkt, d.w.z. op het ogenblik dat de Koper de bestelling plaatst. Wij aanvaarden de volgende betaalmiddelen: bankoverschrijving, mastercard, Visa en Paypal.
Rose Avril neemt alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De grootste bedreigingen zijn verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens of van uw financiële gegevens. Door een beroep te doen op de bovenvermelde erkende betaalpartners en uitgevers van kredietkaarten kunnen we alle nodige garanties bieden.

Het beveiligde systeem aangeboden door Paypal zorgt voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd gecodeerd. De betaaldienstverlener neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen via de SSL-technologie. We raden de Koper aan om de Algemene Voorwaarden van Paypal aandachtig te lezen.

De Koper kan ervoor opteren om via een bankoverschrijving te betalen. De Koper heeft veertien (14) kalenderdagen tijd om te betalen na de bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

ROSE AVRIL sprl
Rue des Wallons, 8a
1348 Louvain-la-Neuve
België

BANK BNP PARIBAS FORTIS
IBAN BE24 0016 2772 2038
BIC GEBABEBB

Onze facturen moeten binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Elke onbetaalde factuur wordt automatisch en zonder kennisgeving verhoogd met een interest van 12 % per jaar vanaf de vervaldatum. Als de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de verzending van een aangetekende brief waarin de koper wordt aangemaand om zijn verplichtingen na te komen, wordt er een bijkomend bedrag van 10 % van het factuurbedrag aangerekend. Dat bedrag is een forfaitaire schadevergoeding voor andere uitgaven dan het verlies van interest en de reële gerechtskosten.

Rose Avril zal zijn leveringsverplichting nakomen zodra de betaling van het volledige bedrag uitgevoerd wordt. Rose Avril behoudt de eigendom van alle bestelde producten tot aan de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen krachtens deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7. LEVERING VAN DE BESTELLINGEN

Elke bestelling wordt steeds met de grootste zorg verwerkt binnen een termijn van dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling. In uitzonderlijke gevallen behoudt Rose Avril zich het recht voor om een langere leveringstermijn vast te leggen. Die uitzonderlijke leveringstermijnen zullen altijd bekendgemaakt worden aan de Koper binnen een redelijke termijn na de bevestiging van de bestelling. De leveringsdatums vermeld op onze site worden enkel als indicatie gegeven. De Koper kan de overeenkomst enkel opzeggen indien Rose Avril er niet in slaagt om over te gaan tot de levering binnen de bij wijze van afwijking voorziene termijn. In geval van een opzegging zal Rose Avril alle gestorte sommen snel terugbetalen, uiterlijk veertien (14) dagen na de opzegging van de overeenkomst. De overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op andere vergoedingen.

Rose Avril zorgt voor de levering in de landen van de Europese Unie en in Noorwegen en Zwitserland. Raadpleeg de rubriek “levering” voor meer informatie over de tarieven.

Elk verzoek tot levering in een ander land kan gericht worden aan info@roseavril.be. Rose Avril zal antwoorden met vermelding van het bedrag van de verzendingskosten en alle informatie over de betaling van deze aankoop. Rose Avril levert niet aan postbussen.

Voor de levering doet Rose Avril een beroep op externe partijen (met name: Bpost, DPD) en dat kan een invloed hebben op de levering. De leveringstermijnen variëren in principe van 2 tot 7 werkdagen, naar gelang van het land van bestemming. Deze termijnen worden louter als indicatie gegeven en stemmen overeen met de gebruikelijke gemiddelde termijnen voor verwerking en levering. Rose Avril wijst elke aansprakelijkheid van de hand indien de levering te laat gebeurt of indien de bestelling kwijt raakt door de fout van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Indien een reeds verzonden bestelling niet geleverd wordt binnen de vermelde termijn, wordt er een onderzoek gestart bij de vervoerder. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen. Gedurende die periode is het niet mogelijk om een terugbetaling te doen of een vervangproduct te sturen.

De levering vindt plaats zodra de bestelde producten één keer op het vermelde adres geleverd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering mogelijk te maken op de afgesproken locatie, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangestelde derde. Indien de levering niet kan plaatsvinden wegens verzuim van de Koper of van een door hem aangestelde derde, zijn de kosten voor deze poging tot levering volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van de levering, moet de Koper de procedure volgen die voorgesteld wordt door de externe vervoerder.

Indien de Koper afwezig is wanneer bpost langskomt om zijn pakket af te leveren op een adres in België, wordt de Koper door bpost op de hoogte gesteld van het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor waar hij zijn pakket kan ophalen en van de datum waarop het pakket daar beschikbaar zal zijn.

Indien de Koper afwezig is op het moment dat de vervoerder DPD langskomt en de levering niet kan plaatsvinden, is het aan de Koper om een nieuwe levering af te spreken met de vervoerder.

De Koper heeft maximaal 3 pogingen tot levering. De Koper kan er ook voor kiezen om het pakket af te halen in een DPD ParcelShop, die ruime openingsuren hebben.

Indien een pakket niet in ontvangst wordt genomen nadat de vervoerder meermaals is langsgekomen, wordt dit teruggestuurd naar Rose Avril. De Koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De Koper kan om een bijkomende levering vragen en dat op zijn kosten, zelfs indien de eerste levering gratis is gebeurd.

Bij een fout in de bewoording van het leveringsadres zijn de bijkomende kosten voor de levering die dit meebrengt voor rekening van de Koper. Rose Avril kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de Koper in de bewoording van het leveringsadres en de daaruit voortvloeiende vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Rose Avril draagt het risico van schade en/of verlies van de goederen tot op het ogenblik van de levering. Het risico wordt overgedragen op de Koper zodra de bestelde producten in ontvangst worden genomen door de Koper of door een door hem aangestelde derde. Bij elke levering moet in principe een leveringsbevestiging getekend worden, maar het ontbreken van een handtekening heeft geen enkele invloed op de overdracht van het risico.

8. GEBREKEN EN KLACHTEN

Rose Avril wil altijd dat zijn klanten tevreden zijn over de producten. Gebreken en klachten kunnen echter nooit helemaal uitgesloten worden. Wij bieden een garantie zodat u opnieuw tevreden zult zijn over onze producten. Opgelet, die garantie is enkel van toepassing indien de voorziene voorwaarden vervuld worden. Bijkomende handelsgaranties zijn altijd mogelijk en worden uitdrukkelijk meegedeeld.

De wettelijke garantie zoals voorzien in artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is volledig van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft elke Koper recht op een herstelling indien hij een gebrek aan overeenstemming van de verkochte goederen vaststelt, voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. De Consument heeft ook een wettelijke garantie van twee (2) jaar.

De Koper kan zijn garantierecht niet inroepen indien hij op de hoogte was van de gebreken op het ogenblik van de verkoop.

Zodra de Koper of een door hem aangestelde derde de producten ontvangt, moet hij die van nabij onderzoeken. Indien het product of de levering een zichtbaar gebrek vertoont aan de buitenkant, kan de ontvanger een klacht indienen. De Koper moet zijn klachten schriftelijk indienen bij Rose Avril, uitdrukkelijk verwoorden en met redenen omkleden, zonder enige dubbelzinnigheid.

De Koper heeft daarvoor een termijn van zeven (7) dagen na de levering aan de Koper of aan een door hem aangestelde derde. De Koper is verplicht om zijn klacht met voldoende redenen te omkleden.
We raden aan om dit altijd te doen met alle redelijkerwijs beschikbare technische middelen, zoals met foto’s of video’s.

De gebrekkige producten moeten teruggestuurd worden naar Rose Avril in hun oorspronkelijke staat, inclusief de verpakking, de toebehoren en de documentatie, en altijd samen met de factuur en een geldig betalingsbewijs. Elke inbreuk op deze verplichting leidt tot een evenredige verlaging van de terugbetaling. De retourzending gebeurt altijd voor risico van de Koper. De retourkosten zijn altijd voor rekening van de Koper. Rose Avril raadt aan om de producten aangetekend en met een verzekering terug te sturen om het risico op verlies en diefstal te vermijden. Deze retourzending moet verstuurd worden binnen zeven (7) kalenderdagen na de bekendmaking van de klacht.

De garantie is niet van toepassing op:
● Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product of door toevallige of opzettelijke wijzigingen aangebracht door de Koper, inclusief het ongepaste en onjuiste gebruik en de blootstelling aan vocht, vlammen, aardschokken of andere externe oorzaken.
● Schade veroorzaakt door een plaatsing en een gebruik van de producten die niet overeenstemmen met de verschafte instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook doorgegeven via elektronische communicatiemiddelen.
● Schade veroorzaakt door verwijdering van een dichting tussen bepaalde elementen en door verwijdering of beschadiging van het serienummer en andere codes van productassortimenten.
De Koper of een onbevoegde derde mag die dichting niet verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rose Avril of de fabrikant.
● Consumptiegoederen zoals batterijen die meegeleverd worden.
Zonder een met redenen omklede klacht heeft de Koper niet het recht om de producten terug te sturen. Indien hij voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, heeft de Koper in eerste instantie recht op een kosteloze herstelling of vervanging, op voorwaarde dat de situatie dat toelaat. Rose Avril is enkel verplicht om het product terug te betalen als de herstelling of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de Koper. De Koper moet dit duidelijk verwoorden en met redenen omkleden. De eventuele compensatie die hieruit volgt kan nooit hoger zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de bovenstaande voorwaarden niet vervuld worden en de goederen dus ten onrechte teruggestuurd worden, zal Rose Avril de producten terugsturen naar de Koper. De kosten verbonden aan deze retourzending zijn voor rekening van de Koper. In dit geval staat het Rose Avril vrij om de producten op te slaan bij derden voor rekening en risico van de Koper zolang de kosten van deze retourzending niet betaald zijn.

9. HERROEPINGSRECHT

Elke Consument beschikt over een herroepingsrecht, zolang de hieronder vermelde voorwaarden vervuld zijn. In overeenstemming met het herroepingsrecht heeft de Consument het recht om af te zien van de aankoop binnen veertien (14) dagen na:
● de dag volgend op de levering van het product (voor verkoopovereenkomsten);
● de dag volgend op de afsluiting van de overeenkomst (voor dienstverleningsovereenkomsten).

De Consument hoeft geen boete of vergoeding te betalen en hoeft zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht ook niet te motiveren. Rose Avril zou uiteraard graag de opmerkingen van de Consument horen om zijn diensten te kunnen verbeteren.

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht heeft de Consument niet het recht om af te zien van zijn aankoop in de volgende gevallen:
● dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en op voorwaarde dat de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek van economisch recht);
● de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (Artikel VI.53.2° Wetboek van economisch recht);
● de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek van economisch recht);
De Consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen moet dit altijd uitdrukkelijk en zonder enige dubbelzinnigheid doen en dit moet verplicht schriftelijk gebeuren. Het is aan de Consument om aan te tonen dat hij zich kan beroepen op zijn herroepingsrecht. Hij moet de volgende informatie duidelijk doorgeven aan Rose Avril:
● Vermelding van deze drie datums: datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend;
● Naam en adres van de Consument;
● Handtekening van de Consument.

De consument kan het in te vullen document “herroepingsformulier”, waarop al deze gegevens vermeld staan, downloaden. De Consument kan zijn verzoek tot herroeping ook versturen via e-mail naar info@roseavril.be of per post naar:

ROSE AVRIL sprl
Rue des Wallons, 8a
1348 Louvain-la-Neuve
België


Nadat hij Rose Avril in kennis heeft gesteld van zijn beslissing, moet de Consument de goederen snel terugsturen en dat binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving. Deze retourzending moet verstuurd worden via een erkend vervoerder. De retourzending moet in elk geval gebeuren op kosten en voor risico van de Consument.

Indien de Consument rechtsgeldig gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dit wil zeggen op een manier die overeenstemt met de bovenvermelde voorwaarden, zal Rose Avril alle reeds betaalde bedragen voor het betrokken product terugbetalen. De bijbehorende installatie- en leveringskosten worden niet terugbetaald indien de Consument niet geopteerd heeft voor de goedkoopste standaard leveringsmethode voorgesteld door Rose Avril.

De terugbetaling zal snel gebeuren en zeker binnen veertien (14) kalenderdagen. Zolang de Consument geen bewijs van de retourzending levert, heeft Rose Avril het recht om de terugbetaling op te schorten. Rose Avril zal het bedrag terugstorten op dezelfde bankrekening als die vanaf dewelke het de oorspronkelijke betaling ontvangen heeft, behalve indien de Consument daar uitdrukkelijk anders over beslist. In elk geval zullen er geen kosten aangerekend worden voor de terugbetaling.

Belangrijk! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringsmethode die afwijkt van de goedkoopste standaard leveringsmethode, zullen deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald worden.

De Koper wordt evenredig gecrediteerd voor eventuele prijsverlagingen als gevolg van promocodes, kortingen of kortingsbonnen, voor zover de voorwaarden van de actie of de korting dat uitdrukkelijk toelaten.

De Koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van de goederenbehandeling indien die verder reikt dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan te bepalen. Rose Avril heeft het recht om evenredig rekening te houden met die waardevermindering bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, maakt hij onrechtmatig gebruik van zijn herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen worden teruggestuurd naar de Consument voor rekening en risico van de Consument. Rose Avril verbindt zich ertoe om de redenen van deze terugzending duidelijk bekend te maken aan de Consument.

10. OVERMACHT

Indien Rose Avril geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt om zijn verplichtingen ten opzichte van de andere partij na te komen wegens een omstandigheid buiten zijn wil om, is er sprake van overmacht. In dat geval is Rose Avril niet verplicht om zijn verplichtingen ten opzichte van de andere partij na te komen. Rose Avril is gemachtigd om zijn verplichtingen op te schorten zolang de overmacht duurt.

11. ROSE AVRIL VERBINDT ZICH

In het algemeen verbindt Rose Avril zich ertoe om de Diensten zorgvuldig te verlenen, met dien verstande dat er op Rose Avril een middelenverbintenis rust, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. De Kopers erkennen dit en gaan hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Rose Avril kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de herstelling van een reëel, rechtstreeks, persoonlijk en zeker nadeel geleden door een Koper die het bewijs moet leveren van het verzuim of de fout van Rose Avril en moet aantonen dat dit verzuim of deze fout aan de basis ligt van het nadeel. In elk geval is de aansprakelijkheid van Rose Avril in geval van rechtstreekse schade strikt beperkt tot het bedrag van de laatste transactie tussen Rose Avril en de Koper.

Rose Avril kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen of schade geleden door een gebruiker of door een derde, d.w.z. schade die niet rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke tekortkoming van Rose Avril. Dit omvat met name: elke misgelopen winst, beschadiging van bestanden of gegevens, morele of commerciële schade, verlies van omzet of winst, verlies van klanten, verlies van een kans etc.

De bovenvermelde uitsluiting is echter niet van toepassing indien deze toepassing verboden wordt door de toepasselijke wet.

12. ROSE AVRIL BIEDT

EEN MODERNE EN FUNCTIONELE SITE

We stellen alles in het werk om de beschikbaarheid en de goede werking van onze Site te garanderen en we zetten ons met name in om de technische storingen tot een minimum te beperken.

We kunnen op dat vlak echter geen absolute garantie bieden en we zijn dan ook enkel gehouden aan een middelenverbintenis en niet aan een resultaatsverbintenis.

Uw toegang tot de Site kan af en toe opgeschort of beperkt worden om herstellingen en onderhoudswerken uit te voeren of om nieuwe functies toe te voegen. We zullen uiteraard trachten om de frequentie en duur van deze opschortingen of beperkingen te limiteren.

Kortom, met voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat de Site u aangeboden wordt “as is” en dat ze toegankelijk is op basis van de beschikbaarheid, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie vanwege Rose Avril. U erkent en aanvaardt ook dat u deze Site op eigen risico gebruikt en uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid. We wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schade veroorzaakt door de slechte werking of de onbeschikbaarheid van de Site en meer algemeen voor elke vorm van schade die kan voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de Site.

EEN BETROUWBARE EN HEEL VEILIGE SITE

We besteden ook veel aandacht aan de veiligheid van onze Site. We trachten altijd om het hoogst mogelijke niveau van beveiliging te bieden en maken daarvoor gebruik van diverse technische en organisatorische middelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en elke ongeoorloofde toegang.
Jammer genoeg kan geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor gegevensoverdracht op het internet 100 % veiligheid garanderen. We moeten ons bij de feiten neerleggen: absolute veiligheid bestaat niet op het internet. Ondanks alle geleverde inspanningen en de vereiste aandacht die we besteden aan de beveiliging van onze Site, kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door eventuele virussen of computerfraude. Indien u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met Rose Avril niet langer veilig verloopt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Niet alleen wij zijn verantwoordelijk voor uw online veiligheid, ook u kunt helpen. Aan de hand van enkele, vaak heel eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunt u de meeste incidenten voorkomen. Als u bijvoorbeeld een sessie opent op een openbare computer, sluit dan uw sessie af voor u die computer verlaat.

KWALITEITSVOLLE INHOUD

Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, stelt Rose Avril alles in het werk om de inhoud van de Site zo conform mogelijk te maken. We stellen uw hulp op prijs en vragen u dan ook om elke ongepaste of verdachte inhoud of handeling die u vaststelt op het Platform aan ons te melden.

Om inhoud of handelingen te melden die u ongeoorloofd lijken, kunt u een e-mail sturen naar info@roseavril.be, met vermelding van uw contactgegevens, de URL van de betrokken pagina en meer informatie over de aard van de inhoud of de handeling en waarom die, volgens u, niet op zijn plaats is op de Site. Rose Avril belooft om alle nodige maatregelen te nemen en de betwiste inhoud te verwijderen indien de klacht gegrond blijkt.

Bovendien zou onze Site inhoud kunnen bevatten die gedownload kan worden. Het downloaden van inhoud gebeurt altijd voor risico en uitsluitend op de verantwoordelijkheid van de Koper. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade veroorzaakt aan het computersysteem van de Koper of voor eender welk verlies van gegevens na het downloaden.

HYPERLINKS VAN BETROUWBARE BRONNEN

Onze Site kan hyperlinks bevatten of op een andere manier doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een link naar de website van een derde betekent niet dat Rose Avril impliciet akkoord gaat met de informatie die op deze sites gepubliceerd wordt.

We oefenen geen enkele controle uit op de inhoud van die externe sites. We bieden dan ook geen enkele garantie voor de inhoud, kwaliteit of juistheid van deze sites en wijzen elke aansprakelijkheid van de hand in geval van directe of indirecte schade als gevolg van de doorverwijzing naar andere sites. Als u gebruikmaakt van deze externe sites, gebeurt dat op eigen risico en is het gebruik onderworpen aan de specifieke gebruiksvoorwaarden van die sites. We raden u aan om deze aandachtig te lezen; externe sites bieden vaak niet dezelfde garanties als onze site.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van Rose Avril en/of de rechthebbende.

De intellectuele eigendomsrechten omvatten het auteursrecht, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder knowhow, methodes en technische en/of commerciële concepten waarvoor al dan niet een patent verleend werd. Rose Avril hecht veel belang aan zijn intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om die te beschermen. De handelsmerken die wij gebruiken op onze website worden beschermd als (geregistreerde) handelsnamen. De Koper heeft niet het recht om gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten die in dit artikel beschreven staan, tenzij het gaat om een eenvoudig persoonlijk gebruik van het product zelf.
Elke inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten zal vervolgd worden.

14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die u verschaft hebt, zijn noodzakelijk om de bestellingen te verwerken en af te ronden en om accounts en garantiecontracten op te stellen. Indien deze gegevens fout zijn, zal de bestelling onmiddellijk geannuleerd worden. Het doorgeven van onjuiste of vervalste persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het geldende Privacycharter dat beschikbaar is op de website van Rose Avril.

15. VOORTBESTAAN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

Indien een of meer clausules in deze Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden bestempeld overeenkomstig een wet, een reglement of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, dan verandert dat niets aan de kracht en reikwijdte van de andere bepalingen. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door de geldige bepaling die hier het dichtst bij aansluit om zo het door de partijen gewenste resultaat te bereiken.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht, op elk aanbod en elke overeenkomst tussen Rose Avril en de Kopers. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het aanbod van Rose Avril of de afgesloten overeenkomsten zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel van Rose Avril gevestigd is, in dit geval de hoven en rechtbanken van Nijvel.

© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden geproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.


© 2016 - Rose Avril - Alle rechten voorbehouden | by WebKrea

  • visa
  • paypal
  • mastercard