Privacycharter

U bent zich er misschien niet altijd van bewust, maar door onze website te gebruiken, verleent u toegang tot een aantal “persoonsgegevens”. Aan de hand van die gegevens kunnen wij u identificeren als een natuurlijk persoon, ongeacht of we effectief overgaan tot die identificatie of niet.

Bij Rose Avril verbinden we ons ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en altijd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en de onderstaande principes.

We willen u uitgebreid informeren over het soort informatie dat wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we die beschermen, zo hoeft u zich geen zorgen te maken.

We gaan uit van het principe dat u, door gebruik te maken van het platform en van de bijbehorende diensten, kennis hebt genomen van dit privacycharter en bijgevolg toestemming geeft om uw persoonsgegevens in te zamelen en te verwerken op de manier die hierin beschreven staat.

We vragen u dan ook om dit Privacycharter aandachtig te lezen. Indien u vragen hebt of een probleem wilt melden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Opgelet: dit Privacycharter is enkel van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die Rose Avril, als verantwoordelijke voor de verwerking, zou uitvoeren vanaf het Platform.

De Koper wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de persoonsgegevens die hij bekendmaakt aan de Verkoper in het kader van een bestelling, ingezameld en verwerkt worden door de Verkoper, als verantwoordelijke voor de verwerking. Rose Avril handelt in dit kader enkel als technisch verwerker van de Verkoper. Als verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun Kopers, is het aan de Verkopers om de personen op wie de verwerking betrekking heeft volledig te informeren.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN VERWERKERS

In de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de “verantwoordelijke voor de verwerking” en de partijen waarop een beroep wordt gedaan voor de effectieve verwerking van de gegevens (“verwerkers”). Dat onderscheid is heel belangrijk om elke ambiguïteit met betrekking tot de verantwoordelijkheid te vermijden.

1.1 / Verantwoordelijke voor de verwerking

ROSE AVRIL sprl

Rue des Wallons, 8a

1348 Louvain-la-Neuve

België

Ondernemingsnummer (BtwBE) 0830.379.188

Email: info@roseavril.be

Telefoon : +32 (0) 10 45 72 22

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij deze gegevens voorzichtig en met gezond verstand verwerken.

1.2 / Verwerker

Rose Avril vertrouwt de inzameling en de verwerking van de gegevens over de Gebruikers toe aan verwerkers die zorgvuldig gekozen worden en aan strikte eisen voldoen. Deze verwerkers handelen enkel in opdracht van Rose Avril en voor onze rekening. Ze zijn verplicht om zich te houden aan alle principes vermeld in dit Privacycharter en ze mogen de gegevens die ze inzamelen uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die door Rose Avril werden vastgelegd.

Rose Avril doet een beroep op deze verwerkers:
● bpost – Belgische post
● dpd – internationale besteldienst

Deze lijst is zeker niet volledig en kan op elk ogenblik gewijzigd worden. Het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het Vertrouwelijkheidsbeleid van deze partijen regelmatig te raadplegen als er duidelijk gebruikgemaakt wordt van hun diensten.

VERZAMELDE GEGEVENS

We verzamelen in principe enkel de persoonsgegevens die u ons bekendmaakt aan de hand van een formulier dat op de Site staat. De te verschaffen gegevens kunnen omvatten: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw thuisadres, uw bankgegevens en andere belangrijke informatie. Op elk formulier staat specifiek aangegeven welke gevraagde informatie de Gebruiker verplicht of optioneel moet verschaffen en wat de gevolgen zijn indien de Gebruiker weigert om die gegevens te verschaffen. Eén ding is zeker: Rose Avril zal in geen geval gevoelige persoonsgegevens inzamelen, zoals informatie over uw etniciteit, uw politieke overtuigingen, uw fysieke of mentale gezondheid, uw filosofische of religieuze overtuigingen, uw seksuele geaardheid etc.

Op elk principe gelden er uitzonderingen: we verzamelen ook automatisch aanvullende informatie over u wanneer u op de Site surft. Die informatie kan ingezameld worden met behulp van diverse technologieën, inclusief door het gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologie.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met alle vereiste zorgvuldigheid en uitsluitend om de kwaliteit te verbeteren van de diensten waarvoor u zich hebt aangemeld op onze Site of waarvoor u ons uw gegevens hebt doorgegeven.

Voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor directmarketingdoeleinden, om u bijvoorbeeld newsletters of promoties toe te sturen of om u andere producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren. U hebt het recht om die toestemming op elk ogenblik weer in te trekken.

Soms kunnen we uw e-mailadres ook gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van enquêtes of peilingen. Wij rekenen immers op u om onze Site te verbeteren!

Bij het inzamelen van gegevens houden wij ons aan het principe van karigheid en beperking. U kunt dus gerust zijn: uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld en verwerkt worden. Rose Avril garandeert ook dat de verwerking van de gegevens altijd gepast en relevant zal zijn, alsook eerlijk en geoorloofd.

VEILIGHEID, VERTROUWELIJKHEID, OVERDRACHT

In de digitale wereld waarin wij leven, zijn veiligheid en vertrouwelijkheid belangrijke aspecten die extra bescherming verdienen. Om te verzekeren dat uw privacy ten zeerste gerespecteerd wordt, werkt Rose Avril samen met verwerkers die op dit vlak voldoende garanties bieden.

Deze laatsten nemen alle gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen en maken met name gebruik van erkende encryptie- en beveiligingsprocedés om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en deze te beschermen tegen verlies, accidentele vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.

De persoonsgegevens die worden verzameld op deze Site zijn bovendien uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden van derden, met uitzondering van onze verwerkers, tenzij de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat of tenzij de wet dit vereist.

Uw gegevens kunnen, vooral met het oog op de gedeeltelijke uitbesteding van de verwerking, overgedragen worden buiten de Europese Unie. In dat geval zal Rose Avril erop toezien dat die overdracht voldoet aan het wettelijk kader. Rose Avril garandeert dat er geen enkele overdracht zal plaatsvinden naar een land dat geen gepast beschermingsniveau biedt, behalve indien:

● de betrokken persoon stellig zijn toestemming heeft gegeven voor de geplande overdracht;
● de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die werd afgesloten tussen Rose Avril en de betrokken persoon of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die werden genomen op verzoek van de betrokken persoon;
● de overdracht noodzakelijk is voor de sluiting en de uitvoering van een afgesloten of te sluiten overeenkomst, in het belang van de betrokken persoon, tussen Rose Avril en een derde;
● de overdracht noodzakelijk is of juridisch verplicht is geworden voor de behartiging van een belangrijk algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een gerechtelijk recht;
● de overdracht noodzakelijk is voor de behartiging van het essentiële belang van de betrokken persoon.

In ieder geval worden de overdrachten van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie die geen gepast beschermingsniveau zouden bieden omkaderd door standaard contractclausules goedgekeurd door de Europese Commissie of, in voorkomend geval, voor bepaalde overdrachten naar de Verenigde Staten, door de naleving door de bestemmeling van de Safe Harbour-principes.

UW RECHTEN

Conform de geldende wetgeving hebt u recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van uw gegevens. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden, alsook het recht om u, om ernstige en gegronde redenen verband houdend met een specifieke situatie, te verzetten tegen het feit dat uw gegevens verwerkt worden, behalve indien de verwerking geoorloofd is op basis van de redenen bedoeld in artikel 5, b) en c) van de Privacywet.

U kunt uw vragen rechtstreeks via e-mail sturen naar info@roseavril.be. We zullen ons uiterste best doen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. U hebt ook toegang tot uw persoonsgegevens en kunt die wijzigen via de rubriek “mijn account” op ons platform.

In de e-mails of newsletters die u eventueel toegestuurd krijgt, zal bovendien een link staan waarop u kunt klikken om uit te schrijven en niet langer promotionele informatie van ons te ontvangen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Technologie en innovatie kennen geen grenzen, waardoor we onmogelijk kunnen zeggen hoe ons Platform er in de toekomst zal uitzien. Het is dus niet ondenkbaar dat ons Privacycharter in de toekomst gewijzigd en bijgewerkt zal worden. Die wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden. Het is uw verantwoordelijkheid als Gebruiker om dit document regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Vragen of opmerkingen? We geven u graag antwoord. Neem contact met ons op via info@roseavril.be.

© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden geproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.


© 2016 - Rose Avril - Alle rechten voorbehouden | by WebKrea

  • visa
  • paypal
  • mastercard